Taisyklės

Pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje „MOKYKLOS.FOTOSPEKTRAS.LT“ taisyklės
**1. Bendrosios nuostatos**

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes ar paslaugas elektroninėje Parduotuvėje, kuris pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

Pardavėjas – UAB „Fotospektras”. “Fotospektras.lt“ – UAB „Fotospektras” prekių ir paslaugų įmonės elektroninė parduotuvė.

Pardavėjo prekyvietė –Garliavoje (Vytauto g. 67, Kauno r.)

1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „fotospektras.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkėjas, sutikdamas su „fotospektras.lt“ Taisyklėmis (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su fotospektras.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „fotospektras.lt“ elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Visos fotospektras.lt elektroninėje parduotuvėje užsakytos prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, užsako prekes, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma mokyklos.fotospektras.lt duomenų bazėje.

**3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai**

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes mokyklos.fotospektras.lt elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.3. Pirkėjas privalo atsiskaityti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis „mokyklos.fotospektras.lt“ elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

**4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai**

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės „mokyklos.fotospektras.lt“ darbui, stabiliam veikimui ar saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą pavedimu, nesumoka už prekes.

4.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.5. Pardavėjas gali atsisakyti sandorio, jei turi duomenų ar įtaria, kad sandoris vykdomas neteisėtai.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės mokyklos.fotospektras.lt teikiamomis paslaugomis.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklių 10 skyriuje dėl Asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus.

4.8. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per 10 darbo dienų nuo Prekės pagaminimo dienos arba pagal atskirai suderintą pristatymo laikotarpį.

4.9. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.

4.10. Pirkėjui pristačius nekokybišką, brokuotą ar transportuojant pažeistą prekę ir šiam ją grąžinus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

4.11. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

**6. Apmokėjimas už prekes**

6.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

6.2. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti:

6.2.1. Naudojantis elektronine bankininkyste;

6.4. Pirkėjui pateikus užsakymą, užsakymo informacija ir sąskaita-faktūra nusiunčiama į e.paštą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

**7. Prekių pristatymas**

7.1. Pagal sutartą terminą, nuotraukos bus pristatomis į mokymosi įstaigą.

7.2. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo prekyvietėse Garliavoje (Vytauto g. 67, Kauno r.).

7.2.1. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Atsiimant prekes reikia žinoti užsakymo numerį, užsakovą.

7.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas.

**8. Prekių kokybės garantija ir grąžinimo sąlygos**

8.1 Pirkėjas supranta, kad kai kurie prekės parametrai ar atspalviai gali skirtis nuo realiųjų dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

8.2. Prekėms suteikiama garantija, jeigu ji yra taikoma ir nurodyta prekės aprašyme. Jeigu Pardavėjas nenumato garantijos, vadovaujamasi garantiją reglamentuojančiais LR teisės aktais.

8.3 Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, 1997 m. gegužės 20 d., dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti galimybe atsisakyti sutarties, jeigu įgytos kokybiškos prekės buvo gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos tam tikram Pirkėjui (vartotojui). Remiantis šia direktyva bei šių Taisykių 1.4 punktu, užsakytos prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus, tad užsakyta prekė gali būti grąžinama tik dėl broko, užsakymo nurodymų neatitikimo ar pažeidimų, atsiradusių transportuojant prekę.

8.4. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes (Pirkėjas jas pristato į Pardavėjo prekyvietę) ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

8.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

**9. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė**

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

9.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „mokyklos.fotospektras.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

**10. Asmens duomenų apsauga**

10.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių elektroninėje parduotuvėje „mokyklos.fotospektras.lt“, turi prisijungti prie šios internetinės svetainės gautais kodais, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog jo nurodytu elektroniniu pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, bei sutinka, kad jo nurodytas elektroninio pašto adresas būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

10.2. Jei Pirkėjas nesutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai turi informuoti Pardavėją atsiųsdamas elektroninį pranešimą adresu info@fotospektras.lt. Pranešimas turi būti išsiųstas iš tos elektroninio pašto dėžutės, kurios adresas yra užregistruotas "mokyklos.fotospektras.lt" registracijos formoje.

10.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje mokyklos.fotospektras.lt ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus 10.1 punkte paminėtą atvejį) tikslais.Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

10.4. Atsiimant užsakytas prekes, Pardavėjo darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

**11. Informacijos siuntimas**

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

**12. Baigiamosios nuostatos**

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis, jis negali naudotis „mokyklos.fotospektras.lt“ elektroninės parduotuvės paslaugomis.

12.4. Visi nesutarimai kilę ar susiję su šių Taisyklių vykdymu yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.