Privatumo politika

UAB“Fotospektras“ asmens duomenų tvarkymo politika

Mes siekiamia išsamiai Jus informuoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu ar su mumis bendraujate elektroninėmis priemonėmis(pvz. Naudojant mūsų interneto svetainę) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, jei Jūsų duomenis tvarko UAB“Fotospektras“

Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu.

Ši asmens duomenų tvarkymo politika skirta Jus informuoti, kaip naudojame ir užtikriname sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

Asmens duomenys– tai bet kokia informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats/pati, arba gauname iš kitų šaltinių, kuri leidžia Jus identifikuoti.Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė,vaizdinis atvaizdas, kontaktinė informacija, elektroninės bankininkystės sąskaitos numeris, atliktos operacijos data) paslaugos.

Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo (klientas, jo atstovas, šeimos narys, ir pan.) kurio asmens duomenis mes gauname.

**Kokius duomenis mes renkame apie JUS?**

Pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, e.pašto adresas.

**Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?**

Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kurius pateikėte, Jūs pats(pati). Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais.

* Kad galėtume Jums teikti kokybiškas paslaugas ir tinkamai vykdytį Jūsų pačių pateiktą užsakymą,
* kad galėtume su Jumis bendradarbiauti, atsakyti į Jums iškilusius klausimus dėl teikiamų paslaugų užsakymo,
* kad užtikrintume paslaugų ir prekių laiku ir kokybišką pristatymą ar pateikimą.

**Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti Jūsų asmens duomenis?**

Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame:

Tik Jums sutikus ir patiems juos pateikus.

**Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?**

Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti įgyvendinimo.(t.y. paslaugos ar prekės pateikimo ir pilno atsiskaitymo).

**Kokios Jūsų teisės?**

. teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis,

. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkyma,

. teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis,

. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kurius pats pateikė.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigalioja gegužės 25d..Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius.Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje www.mokyklos.fotospektras.lt.